Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu tippaper.cz


Údaje o prodávajícím:

TIP PAPER, spol. s r.o., Linecká 349, 382 41 Kaplice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13159
DIČ: CZ26086123, IČO: 26086123
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice  195208775/0300

Kontakt pro osobní odběr a adresa pro vrácení zboží:

TIP PAPER, spol. s r.o.
U Smaltovny 716/3 (areál SFINX)
370 01 České Budějovice
Běžná provozní doba: Pondělí až čtvrtek 7,00-13,00 hod.

informace k objednávkám a expedici zboží: tel.: 777 001 750, e-mail: info@tippaper.cz

Informace o zboží

Aktuální ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní (21% DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ty se určují dle váhy zásilky a způsobu platby. Přehled možností dopravy zboží je uveden níže nebo na tomto odkazu. Informace o zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Minimální zasílané množství není určeno.
Některé fotografie na e-shopu jsou ilustrační.

Objednávka

Jednotlivé objednávky se uskutečňují prostřednictvím automatického objednávkového systému. Všechny objednávky jsou závazné a kupující se dokončením objednávky formou závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
– identifikaci kupujícího (kompletní fakturační údaje a adresa, dodací adresa, jméno a kontakt na osobu přebírající zboží)
– celé označení objednaného výrobku
– požadované množství
– cenu
– spojení na odpovědnou osobu pro doručení zboží
a případně další důležité údaje.

Doprava, fakturace a úhrada zboží
Nabízíme následující možnosti dopravy a plateb:

– zásilka po ČR při objednávce zboží nad 4 500 Kč (vč. DPH):  ZDARMA

– zásilka po ČR do 25 kg:  139 Kč  /  115 Kč bez DPH

– zásilka po ČR do 50 kg:   278 Kč  /  230 Kč bez DPH

– zásilka po ČR do 75 kg:   424 Kč  /  350 Kč bez DPH

– větší zásilky po ČR nebo do zahraničí:   cena se stanovuje individuálně dle hmotnosti zásilky a místa závozu

– osobní odběr po platbě předem v našem závodě v Českých Budějovicích:   ZDARMA  (platba pouze převodem před vyzvednutím)

– platba bankovním převodem z účtu:   ZDARMA  (po přijetí objednávky je kupujícímu na e-mail zaslána faktura, kterou kupující uhradí v celé výši předem na účet prodávajícího, a po připsání celé částky se přistupuje k expedici zboží)

– dobírka:   97 Kč  / 80 Kč bez DPH – (zákazník hradí cenu při převzetí zboží dopravci; doklady ke zboží jsou součástí zásilky nebo je posíláme e-mailem; kupující je povinen zboží převzít a zaplatit)

Doba doručení
Standardní doba pro odeslání skladového zboží je 2-3 pracovní dny od objednávky (u platby dobírkou) nebo od připsání peněz na náš účet (při platbě předem). V závislosti na vytížení naší expedice se tato doba může mírně prodloužit.
Nabízené zboží je běžně skladem, ale pokud by se některý druh dočasně vyprodal, budeme zákazníka včas informovat samozřejmě ještě před fakturací.
Doba vyřízení objednávky pytlů s LDPE není přesně určená, protože papírové pytle se s LDPE fólií kompletují až dle specifikace a množství konkrétní objednávky (a v případě platby předem až po úhradě celé částky). Pro běžné objednávky těchto pytlů ale platí doba vyřízení do 4 týdnů.
Po odeslání zboží probíhá doručování dopravní společností s obvyklou dobou 2-5 dní od převzetí.
Objednávky se vyřizují pouze v pracovní dny.
Kupující má povinnost zboží převzít a zaplatit. Po převzetí zboží by si kupující měl zboží co nejdříve překontrolovat.

Skladování
Prodávané zboží a výrobky jsou z papíru, proto je skladujte v suchém prostředí a chraňte před vodou, sluncem, škůdci, zdroji ohně apod.

Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky nebo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Každou žádost vyřizujeme individuálně.
Adresa pro vrácení zboží:

TIP PAPER, spol. s r.o.
U Smaltovny 716/3 (areál SFINX)
370 01 České Budějovice

Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, dále pokud kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Kupní smlouva není uzavřena, pokud jsou oprávněné pochybnosti o skutečné
identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující „fyzická osoba nepodnikatel“ může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční lhůta pro kupující „fyzická osoba podnikatel a právnická osoba“ je 12 měsíců.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

V případě problémů s dodávkou zboží nás neváhejte kontaktovat, viz výše.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky nebo e-mailovou zprávou.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Osobní údaje

Nákup se uskutečňuje bez registrace a údaje kupujících se využijí výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Správcem osobních údajů je výše uvedený prodávající. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Osobní údaje v nezbytném rozsahu jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem, shromažďovány pro účely plnění předmětu kupní smlouvy, budou uložené jen po nezbytně nutnou dobu a se zachováním jejich integrity a důvěrnosti (doba nutná ke splnění smlouvy, zákonné záruky, smluvní záruky, dle zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.), zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Spotřebitel podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Česká obchodní inspekce je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u dodavatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u dodavatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Tím není dotčeno právo na zahájení soudního řízení či jiné mimosoudní způsoby řešení věci.

Zvláštní podmínky

Pro větší či pravidelné odběry lze dohodnout výhodnější ceny. Papírové pytle lze po dohodě opatřit barevným potiskem, mikroperforací, PE fólií apod., viz naše internetové stránky. Více informací získáte na výše uvedených kontaktech.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 26. února 2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Pro kupujícího vždy platí znění obchodních podmínek v době uzavření kupní smlouvy.